Breyting á lögum um mannvirki

Úrdráttur úr frétt á vef Mannvirkjastofnunar

Þann 8. júní sl. voru samþykkt á Alþingi lög um breytingar á lögum um mannvirki nr. 160/2010 en frumvarpið var lagt fram 6. febrúar sl. Lögin voru birt í Stjórnartíðindum 25. júní 2018 og tóku gildi frá og með þeim degi. Breytingarlögin má finna hér, en þau hafa ekki enn verið sett saman við lög um mannvirki nr. 160/2010 á vef Alþingis, það kemur vonandi á næstu vikum.

Frumvarpinu var breytt á tvennan máta í meðförum Alþingis, en hér má sjá breytingartillögu umhverfis- og samgöngunefndar, sem var samþykkt af hálfu Alþingis. 

Helstu markmið laganna eru að lækka byggingarkostnað og stuðla að einföldun stjórnsýslu, m.a. með auknu innra eftirliti byggingarstjóra og hönnuða. Einnig er með breytingarlögunum kveðið á um frestun kröfu um faggildingu byggingarfulltrúa og Mannvirkjastofnunar til 1. janúar 2021. 
 

Séruppdrættir

Með breytingunni er heimilað að séruppdrættir vegna mannvirkjagerðar auk ábyrgðaryfirlýsinga stálvirkjameistara, blikksmíðameistara, málarameistara og veggfóðrarameistara, séu lagðir fram í síðasta lagi áður en vinna við viðkomandi verkþátt hefst. Markmið þessara breytinga er að stuðla að lækkun byggingarkostnaðar enda verði þannig mögulegt að hefja framkvæmdir fyrr og að ráða iðnmeistara á síðari stigum verks. Þá er ekki lengur er þörf á að hafa fyrrgreinda meistara skráða á verk vegna byggingar eða viðhalds íbúðar-, frístundahúss eða bílskúrs til eigin nota. 
 

Ábyrgð hönnuða og innra eftirlit

Sett var nýtt ákvæði í lögin um ábyrgð og innra eftirlit hönnuða, skulu þeir fara yfir eigin verk og athuga hvort þau samræmist lögum og reglugerðum áður en hönnunargögn eru lögð inn til samþykktar hjá byggingarfulltrúa. Þeir skulu skrá niðurstöður innra eftirlits í gæðastjórnunarkerfi og skal gátlisti eða önnur staðfesting á yfirferð fylgja hönnunargögnum. Þá eru með breytingunni gerðar aðeins vægari kröfur til skoðunarmanna hvað varðar starfsreynslu. 
 

Ný rafræn byggingargátt 

Ennfremur er skerpt á ákvæðum um framkvæmd eftirlits Mannvirkjastofnunar með þeim aðilum sem stofunin veitir starfsleyfi/löggildingar á byggingarsviði, þ.e. hönnuðum, byggingarstjórum og iðnmeisturum. Tekið er fram í athugasemdum frumvarps til breytingarlaganna að hlutverk Mannvirkjastofnunar sé óbreytt hvað varðar slíkt eftirlit, þ.e. að byggingarfulltrúar fari með eftirlit með mannvirkjagerðinni sjálfri og að stofnunin hafi ekki eftirlit með daglegum störfum fyrrgreindra fagaðila. Sú skylda hafi hvílt á byggingarfulltrúum að tilkynna Mannvirkjastofnun um þau tilfelli þegar þessir aðilar brjóta af sér eða sinna ekki skyldum sínum samkvæmt lögum um mannvirki en reynslan hafi sýnt að slíkar tilkynningar hafi örsjaldan borist. Því verður tilhögun eftirlitsins breytt á þann veg að Mannvirkjastofnun geti fylgst með því í rafrænu gagnasafni stofnunarinnar hvort byggingarstjórar, hönnuðir og iðnmeistarar brjóti af sér í skilningi laga um mannvirki með notkun rafrænnar gáttar, þar sem skráðar verði athugasemdir um verk. Á grundvelli slíkra athugasemda geti Mannvirkjastofnun krafist úrbóta á gæðakerfi og veitt áminningu eða beitt sviptingu starfsleyfis/löggildingar sé ekki brugðist við.

Frétt um nýja byggingargátt frá forstjóra Mannvirkjastofnunar í nóvember 2017

Sjá nánar:
Kynning Mannvirkjastofnunar á helstu breytingum laganna.